Mikuláš v Ostrej Lúke - 9.12.2016 o 17:00 hod.

Návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ostrá Lúka

V prílohe sa nachádza návrh VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ostrá Lúka.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Ostrá Lúka

V prílohe sa nachádza VZN o miestnom poplatku za rozvoj  na území obce Ostrá Lúka.

Návrh VZN na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáíciou

V prílohe je návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

Návrh VZN DzN a KO na rok 2017

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne závezného nariadenia  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

Návrh rozpočtu obce Ostrá Lúka na roky 2017 - 2018 - 2019

V prílohách je zverejnený návrh rozpočtu obce Ostrá Lúka na roky 2017 - 2018 - 2019 v príjmovej a výdavkovej časti.

Pohľad TV Hronka na Ostrú Lúku

Na nižšie uvedenom odkaze si môžete pozrieť reláciu o Ostrej Lúke. www.tvhronka.sk/relacie/za-dedinou-ostra-luka/

Večer úcty k starším 2016

Dňa 5.11.2016 sme pokračovali v sále kultúrneho domu, kde sme privítali starších spoluobčanov, ktorým sme pripravili večer úcty k starším. V rámci programu vystúpil Anton Budinský s originálnymi ukážkami na archaické hudobné nástroje.

Jubilanti v Ostrej Lúke 11/2016

Dňa 5.11.2016 po druhý krát v tomto roku Zbor pre občianske záležitosti organizoval slávnosť, pri príležitosti vzácnych životných jubileí našich spoluobčanov. Do zasadačky obecného úradu boli pozvaní obyvatelia obce, ktorí v mesiacoch máj až október oslávili svoje okrúhle narodeniny. Je mi ľúto, že sa všetkým nedalo prísť, aby sme aj s nimi mohli tiež oslavovať.Ešte raz im prajem do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoj a lásku v rodine.

Uvítanie do života - 5.11.2016

V sobotu 5.11.2015 o 14 hodine, sme privítali v zasadačke obecného úradu najmladších obyvateľov našej obce spolu s ich rodičmi, kde sme našich najmladších spoluobčanov oficiálne privítali u nás v obci.

Syndikovať obsah