Rozhodnutie Verejná vyhláška

Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu "Ostrá Lúka - Úhrbie - Ovčín Inžinierske siete, Objekt: Verejná splašková kanalizácia.

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4

O Z N A MObec Ostrá Lúka ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona  a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a  územnoplánovacej dokumentácii verejné prerokovanie Územného plánu OBCE OSTRÁ LÚKA – Zmeny a doplnky č. 4, ktoré sa uskutoční v termíne od  13.4.2017 do 15.5.2017. 

Oznámenie o vstupe na pozemok

V súlade s § 11 ods.3) Zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike zverejňujeme Oznámenie o vstupe na pozemok pri realizácii stavby - Žiar nad Hronom - Rekonštrukcia 2x110kV č.7817, 7503, 7762, 7766.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Venujte 2% obci Ostrá Lúka

Ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2%  z odvedenej dane, môžete ich venovať obci Ostrá Lúka!

MDŽ 2017 v Ostrej Lúke

V kultúrnom dome v Ostrej Lúke sa dňa 11.3.2017 konala oslava Medzinárodného dňa žien. Pre ženy bolo pripravené netradičné vystúpenie Dua Aldar, ktorí prezentovali dobovú hudbu a spev z obdobia 13 storočia. Každá zo žien bola obdarovaná kvietkom a posedelo sa pri občerstvení. Prikladám pár fotiek . . .

Jubilanti v Ostrej Lúke - 3/2017

Dňa 11.3.2017 Zbor pre občianske záležitosti organizoval slávnosť, pri príležitosti vzácnych životných jubileí našich spoluobčanov. Do zasadačky obecného úradu boli pozvaní obyvatelia obce, ktorí koncom roku 2016 a začiatkom tohto roku oslávili svoje okrúhle narodeniny. Ešte raz im prajem do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoj a lásku v rodine. A tu je pár fotiek ...

Uvítanie do života - 3/2017

V sobotu 11.3.2017 sme privítali v zasadačke obecného úradu najmladších obyvateľov našej obce spolu s ich rodičmi, kde sme našich najmladších spoluobčanov oficiálne privítali u nás v obci. ...

Harmonogram zberu odpadu v roku 2017

V prílohe je zverejnený harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu. O zbere ostatných komodít budete včas informovaný.

Syndikovať obsah