Územný plán

Územný plán obce

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Dôvodom obstarania Územného plánu obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4 bol súhlas Obce Ostrá Lúka, ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon), na obstaranie zmien a doplnkov platného ÚPN O Ostrá Lúka dotknutých častí územia. Zmeny a doplnky č. 4 riešia rozšírenie záberov bývania v centrálnej časti územia spolu s funkciami podporujúcimi cestovný ruch. Ide o viaceré lokality bývania v zastavanom území obce a v jeho tesnej blízkosti a dve lokality - jedna v oblasti „Guzdín“ a jedna v blízkosti futbalového ihriska v lokalite „Slný jarok“.

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3 schválený uznesením č.1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.2.2017.

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.2

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.2 schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 14.8.2014.

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.1

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.1 schválený uznesením č.1/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.2.2013.

Územný plán obce Ostrá Lúka

Územný plán obce Ostrá Lúka bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Ostrá Lúka č.2/2002 zo dňa 6.3.2002.

Syndikovať obsah