Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky vydané obecným úradom

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Dôvodom obstarania Územného plánu obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4 bol súhlas Obce Ostrá Lúka, ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon), na obstaranie zmien a doplnkov platného ÚPN O Ostrá Lúka dotknutých častí územia. Zmeny a doplnky č. 4 riešia rozšírenie záberov bývania v centrálnej časti územia spolu s funkciami podporujúcimi cestovný ruch. Ide o viaceré lokality bývania v zastavanom území obce a v jeho tesnej blízkosti a dve lokality - jedna v oblasti „Guzdín“ a jedna v blízkosti futbalového ihriska v lokalite „Slný jarok“.

VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka podľa Zmien a doplnkov č. 4. Záväzné regulatívy sú vymedzené formou zmien a doplnenia do záväzných regulatívov záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka, ktorá bola vyhlásená VZN č. 1/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 1, Zmeny a doplnky č. 2, Zmeny a doplnky č. 3, ktoré boli vyhlásené VZN č. 1/2013, 1/2014 a 1/2017).

VZN na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

V prílohe je schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

Schválený rozpočet na rok 2018

V prílohách je zverejnený shcválený rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti.

Schválený záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016

V prílohe je zverejnený schválený Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016.

Návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody ...

V prílohe je zverejnený návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd. Prijatím tohto VZN bude strácať platnosť a účinnosť VZN č.1/2008 o obchodných podmienkach dodávania vody z verejného vodovodu a obchodných podmienkach odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 15.12.2004 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja - záverečné stanovisko

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „krajský úrad“)

Syndikovať obsah