Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky vydané obecným úradom

Návrh VZN na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

V prílohe je Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

Návrh rozpočtu na rok 2018

V prílohách je zverejnený návrh rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti.

Schválený záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016

V prílohe je zverejnený schválený Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2016.

Návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody ...

V prílohe je zverejnený návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd. Prijatím tohto VZN bude strácať platnosť a účinnosť VZN č.1/2008 o obchodných podmienkach dodávania vody z verejného vodovodu a obchodných podmienkach odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 15.12.2004 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja - záverečné stanovisko

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „krajský úrad“)

Syndikovať obsah