Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky vydané obecným úradom

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia

V prílohe je zverejnená Verejná vyhláška Rozhodnutie - predĺženie platnosti stavebného povolenia Úhrbie - Ovčín vodovod.

VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V prílohe sa nachádza schválené Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený rozpočtu obce na rok 2019

V prílohách je zverejnený schválený programový rozpočet obce Ostrá Lúka na roky 2019-2020-2021 v príjmovej a výdavkovej časti.

Rýchlostná cesta R3 ZVOLEN - ŠAHY - zaslanie správy o hodnotení činnosti

Obec Ostrá Lúka  ako dotknutý účastník konania v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje záverečné zhrnutie - správu o hodnotení činnosti

Syndikovať obsah