Oznamy

Rôzne aktuálne oznamy obecného úradu

Ostrolúcky hlásnik - aktuálne číslo

Ostrolúcky hlásnik - aktuálne číslo

Som rád, že v našej obci vychádza obecný občasník. V tlačenej podobe si ho mohol každý Ostrolúčan nájsť v poštovej schránke. V prílohe ho zverejňujeme aj v elektronickej podobe. Veľká vďaka patrí Mgr. Andrei Bartkovej, ktorá nestratila chcuť do písania, a jej zásluhou máme už toto tretie číslo.

Brigáda - čistenie okolia obce 8.5.2014 - foto

Obecný úrad dňa 8.5.2014 o 14:00 hod. organizoval brigádu zameranú na čistenie úseku popri ceste od Hrona až po rovinku. Chcem poďakovať všetkým Ostrolúčanom, ktorí sa zúčastnili. Na brigáde boli zastúpené všetky vekové kategórie, a bolo nás okolo 30. Tiež chcem poďakovať pánovi Šulekovi zo synom, ktorí zabezpečili odvoz vyzbieraného odpadu, a tiež pripravili bohaté pohostenie. A tu je pár fotiek ...

Sadenie líp v obecnom parku.

Na začiatku pani Hudáková a pani Juráková dali hlavy do kopy a vypracovali projekt - Výsadba drevín v obecnom parku, ktorý bol financovaný cez Mikroregión Adela. Prišli s nápadom vysadiť v našom parku lipovú alej, ktorá by pozostávala z piatich líp. Názory na lipovú alej boli a sú rôzne, lebo výsadbou sa zmení ráz nášho parku. Nakoniec svoj zámer dňa 12.7.2013 aj zrealizovali . . .

Oznam občanom Ostrej Lúky - stočné !!!

Vážený spoluobčania  Obecné zastupiteľstvo dňa 13.12.2012 schválilo  zmenu platby   za splaškovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou do čističky odpadových vôd.

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu pozemkových úprav

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov vypracovaných k projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ostrá Lúka

Brigáda v záhrade Kaštieľa rodiny Ostrolúckych dňa 14.4.2012

Na jar 2012 sa skupina nadšencov rozhodla, že dajú doporiadku záhradu za Kaštieľom rodiny Ostrolúckych. Roboty bolo dosť, ako je zrejmé na záberoch z brigády. 

Zmena predaja mlieka - PD Pliešovce

Poľnohospodárske družstvo Pliešovce Vám oznamuje nové predajné dni a hodiny na predaj mlieka v našej obci. Predávať sa bude v utorok a vo štvrtok od 15:00 do 15:30 hod., a tiež v sobotu od 16:00 do 16:30 hod.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene informuje ...

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

     Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaslala odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Banská Bystrica „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“.

Syndikovať obsah