VZN

Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN obce Ostrá Lúka č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka o sankciách za dopustenie sa priestupkov v obci Ostrá Lúka schválené dňa 23.6.2011, uznesením č. 6/2011

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ostrej Lúke

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ostrej Lúke schválený dňa 23.6.2011 uznesením č. 6/2011

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ostej Lúke prijatý dňa 23.6.2011 uznesením č. 6/2011.

VZN obce Ostrá Lúka č. 2/2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ostrá Lúka

VZN obce Ostrá Lúka č. 1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Syndikovať obsah