VZN

Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN č.1/2014 zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Ostrá Lúka

VZN vymedzuje záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka, Zmeny a doplnky č.2, schválené obecným zastupiteľstvom obce Ostrá Lúka dňa 14.8.2014. Riešené územie zahŕňa lokalitu Ľakšová v rozsahu vymedzeného územia.

Rozpočet na rok 2014 obce Ostrá Lúka

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 schválilo programový rozpočet na rok 2014, ktorý sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

VZN č.2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka

Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci. Upravuje tiež spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov ...

VZN č.1/2013 zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ostrá Lúka

VZN č.1/2013 zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ostrá Lúka, ktorým sa dopĺňa VZN obce Ostrá Lúka č.1/2002, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka.

Rozpočet na rok 2013 v obci Ostrá Lúka

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo programový rozpočet na rok 2013, ktorý sa skladá z príjmovej a výdavkovej časti.

VZN č.2/2012 a č.3/2012 schválené dňa 13.12.2012, platné od 1.1.2013

Obec Ostrá Lúka na základe § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 zverejňuje schválené všeobecne záväzné nariadenia:

VZN 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V prílohe zverenňujeme schválené VZN 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Ostrá Lúka na rok 2012.

Rozpočet na rok 2012 v obci Ostrá Lúka

V prílohe zverejňujeme schválený rozpočet v obci Ostrá Lúka na rok 2012.

VZN obce Ostrá Lúka č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schválené dňa 23.6.2011 uznesením č.6/2011

VZN obce Ostrá Lúka č. 4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka o rozpočtových pravidlách, schválené dňa 23.6.2011 uznesením č. 6/2011

Syndikovať obsah