VZN

Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN 2/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Ostrá Lúka podľa Zmien a doplnkov č. 4. Záväzné regulatívy sú vymedzené formou zmien a doplnenia do záväzných regulatívov záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka, ktorá bola vyhlásená VZN č. 1/2002 v znení neskorších zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 1, Zmeny a doplnky č. 2, Zmeny a doplnky č. 3, ktoré boli vyhlásené VZN č. 1/2013, 1/2014 a 1/2017). VZN 2/2018 bolo schválené dňa 5.4.2018.

VZN č.1/2018, ktorým sa mení VZN č.3/2016

V prílohe sa nachádza VZN č.1/2018 obce Ostrá Lúka, ktorým sa mení VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

VZN 3/2017 na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

V prílohe je schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

VZN 1/2017 - Záväzná časť ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3

V prílohe je VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3 a ktorým mení a dopĺňa VZN obce Ostrá Lúka č. 1/2002, ktorým boli vyhlásené záväzné časti územného plánu obce Ostrá Lúka.

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ostrá Lúka

V prílohe sa nachádza VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Ostrá Lúka.

VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Ostrá Lúka

V prílohe sa nachádza VZN o miestnom poplatku za rozvoj  na území obce Ostrá Lúka.

VZN na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

V prílohe je Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Ostrá Lúka.

VZN DzN a KO na rok 2017

V prílohe je zverejnený všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka.

Syndikovať obsah