Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4

Dôvodom obstarania Územného plánu obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4 bol súhlas Obce Ostrá Lúka, ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon), na obstaranie zmien a doplnkov platného ÚPN O Ostrá Lúka dotknutých častí územia. Zmeny a doplnky č. 4 riešia rozšírenie záberov bývania v centrálnej časti územia spolu s funkciami podporujúcimi cestovný ruch. Ide o viaceré lokality bývania v zastavanom území obce a v jeho tesnej blízkosti a dve lokality - jedna v oblasti „Guzdín“ a jedna v blízkosti futbalového ihriska v lokalite „Slný jarok“.ÚPN O Ostrá Lúka – ZaD č. 4 bol v súlade s § 22 ods.1 vystavený verejnosti na pripomienkovanie v termíne od 13.4.2017 do 15.5.2017. Dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým fyzickým a právnickým osobám, správcom inžinierskych sietí bol ÚPN O Ostrá Lúka – ZaD č. 4 doručený osobitne.K návrhu ÚPN O Ostrá Lúka -  ZaD č. 4 bolo doručených celkovo 30 vyjadrení a stanovísk, ktoré sú spracované a vyhodnotené. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s predloženým návrhom „ÚPN obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4“ a nemá námietky k predloženiu územnoplánovacej dokumentácie obecnému zastupiteľstvu obce Ostrá Lúka, ktoré ho schválilo na svojom zasadnutí dňa 5.4.2018. 

PrílohaVeľkosť
Text_cast-ZaD04-final.pdf283.17 KB
Vykr_1-SIrsie-vztahyLR.pdf256.87 KB
Vykr_2-OPAK_MUSESLR.pdf410.63 KB
Vykr_3-FV_a_DoprLR.pdf812.87 KB
Vykr_4-Tech_infastrLR.pdf813.97 KB
Vykr_5-PPFLR.pdf601.15 KB
Vykr_6-UrbanizmusLR.pdf853.83 KB
Vykr_7-DopravaLR.pdf733.73 KB
Vykr_8-Tech_vybavLR.pdf837.19 KB
Vykr_9-VPS-REGLR.pdf753.18 KB