Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja - záverečné stanovisko

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „krajský úrad“)ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vypracoval podľa § 14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja“, ktorého obstarávateľom je Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.